Miksi joustotyötä tulisi harkita?

20.6.2018 12:07

Neliosaisessa Mobilize!-blogikirjoitusten sarjassamme tutkin joustavaa työskentelyä. Sarjan ensimmäisessä osassa käsittelin joustavan työskentelyn käsitettä yleisesti. Sarjan toisessa osassa kerron, miten joustavasta työskentelystä voi olla etua työntekijöiden lisäksi myös yritykselle.

Ihmisläheinen työpaikka tarjoaa joustoa työ- ja yksityiselämän tasapainonottamiseen.

Tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö

On olemassa monia hyviä syitä harkita joustotyöhön siirtymistä. Näistä vakuuttavin on ehkä henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi ja sen vaikutukset tuottavuuteen. Kuten mainitsin tämän blogisarjan ensimmäisessä osassa, monet tutkimukset osoittavat, että joustavien työjärjestelyjen, tyytyväisyyden ja tuottavuuden välillä on selvä yhteys. Selitys tähän löytyy luottamukseen perustuvasta, rehellisestä ja avoimesta työkulttuurista sekä henkilökohtaisen riippumattomuuden tunteesta, joita tällaiset työpaikat tukevat.Työntekijät eivät halua tehdä töitä pelkästään kotoa käsin. Kolleegat ja yhteenkuuluvuuden tunne näyttävät olevan tärkeitä myös joustotyötä tekeville

Toimiva työympäristö 2018 tutkimuksessa todetaan muun muassa, että mikäli työntekijät voisivat valita, he haluaisivat viettää 64% työajastaan toimistolla nykyisen 86% sijaan. 

Keskeiset tekijät, jotka lisäävät työtyytyväisyyttä ovat muun muassa työntekijöiden toivoma joustavuus ja mahdollisuus vaihdella työskentelypaikkoja päivän mittaan tarpeen mukaan. Kuitenkin Rapalin teettämässä maailmanlaajuisessa tutkimuksessa, joka esittelee satojen tilankäytön mittausten ja henkilöstökyselyiden tuloksia, käy ilmi että kyselyyn vastanneiden mielestä paras kotoa käsin työskentelyyn käytettävä aika oli keskimäärin vain 21 % koko työajasta, ja muista paikoista käsin (kodin ja toimiston välillä) 15% työajasta. Tämä osoittaa työntekijöiltä tiettyä maltillisuutta ja tasapainon hakemista yhteenkuuluvuuden tunteen, kasvokkain tehtävän yhteistyön sekä itsenäisen työskentelytarpeen välillä.

Mitä muuta hyötyä joustotyöstä on?

Muita hyötyjä ovat muun muassa:

  • Taloudelliset edut: työmatkojen harvenemisesta aiheutuvien säästöjen ja henkilöstön paremman tuottavuuden lisäksi vähenee myös omien työtilojen tarve jaettujen työpisteiden, monitilakonseptien, coworking-tilojen ja lähitoimistoverkostojen ansiosta.
  • Ympäristöedut: kustannusten alenemisen lisäksi työmatkojen ja työtilatarpeen vähenemisellä on suora vaikutus hiilijalanjälkeen ja päästöihin. 
  • Sosiaaliset ja kulttuurilliset edut: luottamukseen perustuva kulttuuri kasvattaa työntekijän itseohjautuvuutta, mikä puolestaan lisää työntekijöiden sisäistä yrittäjyyttä. Moni työntekijä saattaa jopa huomata yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistuvan, kun kehittyneemmät johtamistyylit ja uudet tiimisopimukset johtavat yhä parempaan ja säännöllisempään yhteydenpitoon. Kun henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä työtään useissa eri paikoissa, työntekijät voivat olla paremmin läsnä myös muissa elämänsä rooleissa: puolisoina, vanhempina, lapsina ja yhteiskunnan jäseninä. Uudenlaisella liikkuvuudella voi olla myös positiivinen vaikutus sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin.
  • Kilpailuedut: ihmisläheinen työpaikka, joka tarjoaa joustoa työ- ja yksityiselämän tasapainonottamiseen voi helpommin rekrytoida ja sitouttaa parhaat tekijät palvelukseensa. Tarjoamalla parempia etätyömahdollisuuksia yrityksesi voi myös rekrytoida osaajia yhä kauempaa.

Onko joustotyöllä huonoja puolia?

Muutamien teknologiayritysten hiljattain esiin nostamissa, joustotyötä vastaan puhuvissa näkökohdissa on pikemminkin kyse hajautetuista töistä ja tiimeistä sekä kokopäiväisestä etätyöstä kuin joustavasta työskentelystä. Nämä huolenaiheet voivat tulla ajankohtaisiksi heikosti johdetuissa, suurissa ja maantieteellisesti hajallaan olevissa tiimeissä. Näissä olosuhteissa tiimin jäsen voi tuntea olonsa eristäytyneeksi ja irrallaan olevaksi, mikä voi aiheuttaa ahdistustuneisuutta ja vähentää työmotivaatiota. Tämä puolestaan ennemminkin vähentää tiimien välistä yhteistyötä, innovaatiota ja tuottavuutta kuin yrittää parantaa sitä. 

Nämä näkökohdat ovat saaneet useat teknologiayritykset, joilla on ollut käytössään kokonaisvaltaiset etätyömahdollisuudet kotoa käsin, vetämään henkilöstönsä takaisin toimistolle. Tämä voi kuitenkin osoittautua riskialttiiksi liikkeeksi yrityksen pyrkiessä pitämään kiinni arvokkaista työntekijöistään, jotka saattavat arvostaa työ- ja perhe-elämänsä tasapainoa enemmän kuin taloudellista hyvitystä tai yrityksen missiota. Joustotyön täydellisen kieltämisen sijaan yritysten tulisi pyrkiä joustavuuteen maltillisesti, kumpaakin ääripäätä välttäen.

Yksinkertainen ja tehokas näkökulma löytää oikeanlainen tasapaino yrityksen joustotyökäytäntöihin on kysyä työntekijöiden mielipiteitä ja kerätä tietoa heidän työtavoistaan ja -tarpeistaan.

Mobilize! – Kehitä oma joustotyöohjelmasi

Harkitsetko joustavien työjärjestelyjen käyttöönottoa yrityksessäsi tai oletko arvioimassa uudelleen joustotyökäytäntöjänne? Saat lisätietoja lukemalla lisää! Tässä neliosaisessa blogikirjoitusten sarjassa Rapal Oy:n johtava konsultti Pontus Kihlman tutkii tarkemmin joustavan työskentelyn käsitettä sekä sen hyviä ja huonoja puolia. Kihlman antaa myös vinkkejä, miten voit kehittää omia joustotyötapojasi. Tämä on sarjan toinen blogikirjoitus. Lue myös edellinen blogikirjoitus ja seuraavat kaksi kirjoitusta.

Tutustu Toimiva Työympäristö -tutkimukseen!

LATAA RAPORTTI

 

Pontus Kihlman

Kirjoittaja Pontus Kihlman

Head of Business Development & Executive Consultant, Workplace Insights, Optimaze | Rapal